“பெரியார்” படம் பார்த்து முடிததுவிட்டேன்.

பெரியார் கம்யூனிசத்தை ஆதரித்தார் என்று எனக்கு இப்பத் தான் தெரியும்.
பெரியார் தான் வகுப்பு வாரி அனுமதி வேலைவாய்ப்பைக் கொண்டுவர காரணமானவர்
என்றும் இப்பதான் தெரிகிறது. [சாதி முறையில் வேலை வாய்ப்பு]

“பெரியார்” படத்தில் அவர் கம்யூனிசத்தை ஆதரிப்பதாகத் தான் சொல்கிறார்.
கம்யூனிசம் வேண்டும் மக்களின் பொருளாதாரத்தை உயர்த்த என்றும், சாதியை முதலில்
ஒழிக்க கம்யூனிசத்தை சற்று தள்ளி வைப்போம் என்றும் சொல்கிறார். அவர்
சொல்கிறார், தன்னை பொருளாதாரம் வேண்டுமா, சாதி ஒழிய வேண்டுமா என்று கேட்டால்
சாதி ஒழிய வேண்டும் என்று சொல்வேனாம். ஏனெனில், எவ்வளவு பொருளாதாரத்தில்
உயர்ந்தாலும் தாழ்த்தப்பட்ட சாதிக் காரன் எப்பவும் அப்படியே இருப்பதாகவும்,
உயர்ந்த சாதிக் காரனுக்கு மரியாதை செலுத்தவேண்டி உள்ளதாலும், பொருளாதார
சீர்திருத்தத்தை [கம்யூனிசத்தை] சற்றுத் தள்ளி வைப்போம் என்கிறார்.
இன்னும் அப்படியே இருக்கு தமிழகம்!