ஒளிநாடாவில் பார்த்தேன்.

14 வருடங்களுக்கு முன் எடுத்த படம் அரக்கப் பழசாகத் தான் இருக்கிறது.

கோஷ்டிச் சண்டைகள், உண்மைக்குப் புரம்பான படம்.

குப்பி” படத்திற்கும் குற்றப்பத்திரிகைக்கும் ஏணி வைத்தாலும் எட்டாத தூரம்.